Dzień Seniora

1 października przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, ustanowiony w grudniu 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego celem jest przybliżenie problematyki starości i poprawa sytuacji osób starszych na świecie. 

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych i Europejski Dzień Seniora obchodzony 20 października są świętem osób w podeszłym wieku.

Karta Praw Podstawowych

Unia uznaje i szanuje prawo osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. W rankingu ONZ Global Age Watch (GAW) i rankingu Międzynarodowego Forum Ekonomicznego Human Capital Index (HCI) pod względem jakości życia seniorów Polska jest na ostatnim miejscu w UE  (poziom podobny jak w Urugwaju i Sri Lance). 

Osoby starsze narażone są na dyskryminację, społeczną izolację, uprzedzenia i skazane na infrastrukturę ograniczającą często ich dostęp do miejsc publicznych. Mają też utrudniony dostęp do usług zdrowotnych.

14 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Seniora.

Według danych GUS polskie społeczeństwo coraz bardziej się starzeje. W 2023 r., jedna czwarta to osoby w wieku 60+ (według prognoz GUS w 2050 r. będą stanowiły już około 40% ogółu ludności Polski).

Według Izabeli Cymer, psychoterapeutki i gerontolog osoby starsze to grupa bardzo zróżnicowana wiekowo, zdrowotnie, społecznie i ekonomicznie. Specyfiką tego okresu życia jest ciągłość strat biologicznych i społecznych: traci się bliskich, zdrowie, sprawność i sprawczość, role społeczne, status, pojawia się brak celów i poczucie pustki, rośnie poczucie osamotnienia. Ograniczenia ruchowe dodatkowo utrudniają wyjście z domu. 

Starości nie można powstrzymać, ale można się do niej przygotować, zadbać o jakość życia, samodzielność oraz kontakty z innymi osobami. Poza budowaniem kondycji fizycznej i intelektualnej ważne jest podtrzymywanie relacji opartych na przyjaźni i zaufaniu, tworzenie wzajemnej „sieci wsparcia”. 

Jak obchodziliśmy Dzień Seniora 2023?

Zajrzyj do galerii

Dzień Tkaczki/Tkacza 2023

Pomysł organizowania Dnia Tkaczki w pierwszy październikowy weekend zrodził się w Nowym Odrowążku, gdzie Stowarzyszenie RDEST obchodziło taki dzień już w 2008 roku. Od 2009 roku Dzień Tkacza/Tkaczki w Zgierzu – mieście XIX-wiecznych tkaczy i XX-wiecznych tkaczek oraz włókniarek organizuje fundacja „Twórczy, Aktywni” we współpracy z Parkiem Kulturowym Miasto Tkaczy, Muzeum Miasta Zgierza, Centrum Konserwacji Drewna. W wydarzenie włączały się też inne organizacje pozarządowe, szkoły. To okazja do przywołania wątków przeszłości oraz dokonań twórców i dawnych mieszkańców tego miasta.

Lata dwudzieste XIX wieku to czas szczególnego rozwoju i napływu do Zgierza rzemieślników z Europy: tkaczy, farbiarzy, wykańczaczy, którzy otrzymywali nieodpłatnie działkę pod budowę domu oraz założenie ogrodu, projekt domu i drewno na budowę. Na kamiennej podbudowie wzniesiono około 300 piętrowych domów drewnianych. Zgierz stał się przodującym ośrodkiem sukienniczym w całym Królestwie Polskim i dużym ośrodkiem miejskim. W 1829 roku uzyskał, jako pierwsze wśród miast okręgu, prawa przysługujące miastom wojewódzkim. Był drugim po Warszawie ośrodkiem handlu suknem. W Zgierzu zadbano wtedy o stworzenie możliwości, które zachęcały ludzi do współdziałania na rzecz podniesienia jakości życia własnego i całej społeczności. W ciągu kilku lat zbudowano szkołę ewangelicko-katolicką (pierwsza w okręgu łódzkim), Ogród Publiczny Spacerowy, katolicką farę, kościół protestancki, synagogę, ratusz, Łaźnię Miejską z krytą pływalnią (druga w Polsce, działa do dziś).

Warto o tym pamiętać, bo o sukcesie zdecydowały mądre decyzje i pracowitość mieszkańców, którzy chcieli tu stworzyć miasto szczęśliwe.

Co robimy?

Projekty realizowane w 2023 roku:

„Akademia Seniora 2.0” – projekt roczny, dofinansowany przez Gminę Miasto Zgierz kwotą 4000,00

„Inter-akcje obywatelskie” – projekt realizowany przez Fundację „Twórczy Aktywni” od 2 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, edycja 2023, Priorytet 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Finansowanie w 2023 roku: 50000,00

W ramach projektu mogliśmy zaktualizować stronę internetową, zadbać o jej dostępność i bezpieczeństwo; zakupić drukarkę, oprogramowanie i akcesoria do laptopów oraz bezprzewodowy mikrofon.

Realizowane projekty adresowane są do zgierskich Seniorów i Seniorek. Mają pobudzić ich do aktywności w środowisku lokalnym, wzmacniać potencjał, sprawność psychofizyczną, zaangażowanie i umiejętność budowania relacji, umożliwić kreatywne spędzanie czasu wolnego. Kładą nacisk na harmonijny rozwój osób 60+, popandemiczne przezwyciężanie lęków i poczucia osamotnienia, budowanie relacji i społecznej aktywności. 

Projektowe działania realizowane w 2023 roku:

  • Arterapia i warsztaty plastyczne – spotkania inspirowane naturą, której częścią jest człowiek, wykorzystujące sztukę i spontaniczną twórczość uczestników dla ich własnego rozwoju, przemyśleń, uwalniania potencjału. Działania manualne, plastyczne obejmują: rękodzieło, decoupage, cykle: zabawka ze skrawka, drugie życie przedmiotu, obrazy natury (również fotografia), magia splotów.
  • Treningi pamięci i kreatywności, pozwalające rozwinąć potencjał intelektualny uczestników, usprawnić uczenie się i zapamiętywanie, kreatywne rozwiązywanie problemów, osiągnąć sukces nie tylko w szkole;
  • Profilaktyka i działania prozdrowotne, odwołujące się do zdrowego żywienia, lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (zawarte w cyklach Apteki natury i Smaki czterech kultur i pór roku).
  • Wycieczki: do Experymentarium, Muzeum Kinematografii, Ogrodu Botanicznego i Orientarium w Łodzi, na multisensoryczną wystawę Van Gogh.
  •  Poradnia Obywatelska, gdzie seniorki i seniorzy poznają swoje prawa, mogą też uzyskać indywidualne wsparcie związane z życiowymi sytuacjami i trudnościami w kontaktach z urzędem, skorzystać z komputerów w Cyfrowym Klubie Seniora, drukarki. 
  • Aktualizacja i przebudowa strony internetowej z uwzględnieniem dostępności i bezpieczeństwa.
Zamieszczone w 2023