Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe określane jako NGO (ang. non-governmental organisation) działają w obszarze pożytku publicznego, nie dla zysku (non-profit) jak  sektor biznesu. Nie są też jednostkami sektora finansów publicznych (administracji samorządowej i rządowej) w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Tworzą trzeci sektor, budujący wspólnoty i spajający społecznie, którego wyznacznikiem są realizowane wartości. 

Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 03.96.873). Jest to definicja uniwersalna, inne akty prawne często odwołują się do pojęcia organizacji pozarządowej w rozumieniu tej ustawy.

Organizacjami pozarządowymi są:

  1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
  2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.” (art. 3 ust 2).