Projekty archiwalne

Realizowaliśmy projekty edukacyjne oraz upowszechniające lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, działania rozwijające potencjał lokalnych liderów, aktywność obywatelską, współpracę wewnątrz- i międzysektorową. Fundacja jest aktywnym członkiem Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza. Corocznie organizuje zgierski Dzień Tkacza/Tkaczki we współpracy z Parkiem Kulturowym Miasto Tkaczy, Muzeum Miasta i zgierskimi szkołami. Wiele naszych projektów miało charakter międzypokoleniowy. W 2013 roku realizowaliśmy projekt MRPiPS Inicjatywa Międzypokoleniowa PULS z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, współpracując z Domem Dziennego Pobytu i MOPS; w 2015 roku jako organizacja wiodąca wspólnie z Radą Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza zrealizowaliśmy projekt Synergia pokoleń w ramach programu Aktywność Społeczna Osób Starszych. Od kilku lat wspieramy miasto w realizacji polityki senioralnej poprzez projekty dofinansowywane przez Gminę Miasto Zgierz kilkutysięcznymi kwotami, np. MAKUTRA, Zgierska Akademia Seniora, Pora Seniora, Aktywnie w dojrzałość, Bliżej natury i kultury. Prowadziliśmy warsztaty Komputer bez stresu, pozwalające seniorom „oswoić” komunikację internetową, wyszukiwanie informacji, korespondencję mailową i komunikację z bankiem, urzędem. W czasie pandemii nie ubiegaliśmy się o dotacje, realizowaliśmy indywidualne zadania wspierające dla osób w trudnych sytuacjach życiowych z naszych wcześniejszych projektów i szkolenia zdalne. Prowadzimy autorskie treningi pamięci i kreatywności. Dzięki finansowemu wsparciu Ministra Cyfryzacji otrzymaliśmy 6 laptopów do stworzonego w grudniu 2022 roku Cyfrowego Klubu Seniora.