Polityka społeczna wobec osób starszych 2030

Dokument pt. Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność (Uchwała Nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu, M.P. z 2018 r. poz. 1169) przewiduje realizację działań wobec ogółu osób starszych w ramach następujących obszarów:

1. 
Kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie.

2. 
Uczestnictwo w życiu społecznym oraz wspieranie wszelkich form aktywności obywatelskiej, społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej i religijnej.

3.  
Tworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału osób starszych jako aktywnych uczestników życia gospodarczego i rynku pracy, dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych oraz sytuacji rodzinnej.

4.     
Promocja zdrowia, profilaktyka chorób, dostęp do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

5.     
Zwiększanie bezpieczeństwa fizycznego – przeciwdziałanie przemocy i zaniedbaniom wobec osób starszych.

6.     
Tworzenie warunków do solidarności i integracji międzypokoleniowej.

7.     
Działania na rzecz edukacji dla starości (kadry opiekuńcze i medyczne), do starości (całe społeczeństwo), przez starość (od najmłodszego pokolenia) oraz edukacja w starości (osoby starsze). 


W Polityce społecznej wobec osób starszych 2030 po raz pierwszy zaprojektowane zostały działania skierowane do niesamodzielnych osób starszych:

1.    
Zmniejszanie skali zależności od innych poprzez ułatwienie dostępu do usług wzmacniających samodzielność oraz dostosowanie środowiska zamieszkania do możliwości funkcjonalnych niesamodzielnych osób starszych.

2.     
Zapewnienie optymalnego dostępu do usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych dostosowanych do potrzeb niesamodzielnych osób starszych.

3.     
Sieć usług środowiskowych i instytucjonalnych udzielanych niesamodzielnym osobom starszym.

4.     
System wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych przez instytucje publiczne.

Tajniki mnemotechniki

Mnemotechnika (gr. mneme ‘pamięć’) to sposoby lepszego zapamiętywania i skutecznego uczenia się, wykorzystujące wyobraźnię i skojarzenia. Uczenie się wymaga nie tylko przywoływania informacji, ale też ich rozumienia i organizacji ułatwiającej zapamiętywanie. Dzięki temu uczymy się coraz szybciej i lepiej wykorzystujemy swój potencjał. By to osiągnąć, konieczny jest trening umysłu, podobnie jak dla uzyskania sprawności fizycznej niezbędny jest trening ciała. 

Każdy wypracowuje sobie własne sposoby, ułatwiające zapamiętywanie. Warto pamiętać o kilku zasadach:

  1. Łatwiej uczyć się tekstów rytmicznych, rymowanych, np.

 Pamiętaj chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody

W czasownikach cząstka -uje się nie kreskuje

  1. Pomocne są skojarzenia fonetyczne (np. przy nauce języków obcych). Łatwiej zapamiętać ewangelistów, zapamiętując neologizm, który przypomina trochę nazwę jakiegoś owocu: MarMatŁuJa.
  2. Mózg łączy nową informację z czymś, co już zna i można sobie to wyobrazić (budujemy łańcuszki skojarzeniowe, zakładki pamięciowe, np. dla zapamiętania kolejności elementów). Dlatego większość ludzi łatwiej zapamięta połączenia wyrazów niż daty czy wzory, np. datę powstania Rzymu (753) można skojarzyć ze zdaniem: Na siedmiupagórkach Rzym się piętrzya wzór na siłę dośrodkową z opisem: mały wariat do kwadratu na rowerze.

Często wykorzystuje się też akronimy tworzone z pierwszych liter pojęć, które trzeba zapamiętać. Studenci medycyny korzystają z mnemotechniki, bo ułatwia ona przyswojenie wielu niezbędnych informacji, np. zdanie Żuj dokładnie, bosłabić parodontozę pozwala zapamiętać mięśnie żuchwy: żwacz, dźwigacz, bródkowy, okrężny, policzkowy.

W trakcie edukacji szkolnej też łatwiej było zapamiętać kolejność przypadków dzięki zdaniu: „Mama dała Celi bułkę nasmarowaną masłem wiejskim”, a barwy tęczy odnaleźć w pytaniu: „Czemu patrzysz żabko zielona ngnuśnego faraona?”. Absurdalne stwierdzenie: „As się mechaci” ułatwi zapamiętanie różnych rodzajów energii (atomowa, słoneczna, świetlna, mechaniczna, elektryczna, chemiczna, cieplna)

  1. Najskuteczniej zapamiętujemy angażując różne zmysły, tworząc wielozmysłowe ślady w mózgu.  Do tego niezbędna jest wyobraźnia.

Trening pamięci polega na nauce skojarzeń i rozwijaniu wyobraźni, praktycznym stosowaniu mnemotechnik. Odpowiednio wytrenowana pamięć ułatwia naukę zarówno przedmiotów ścisłych, jak i języków; pozwala szybko przyswajać różne informacje. To bezcenne, gdyż uczyć się musimy przez całe życie.

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe określane jako NGO (ang. non-governmental organisation) działają w obszarze pożytku publicznego, nie dla zysku (non-profit) jak  sektor biznesu. Nie są też jednostkami sektora finansów publicznych (administracji samorządowej i rządowej) w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Tworzą trzeci sektor, budujący wspólnoty i spajający społecznie, którego wyznacznikiem są realizowane wartości. 

Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 03.96.873). Jest to definicja uniwersalna, inne akty prawne często odwołują się do pojęcia organizacji pozarządowej w rozumieniu tej ustawy.

Organizacjami pozarządowymi są:

  1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
  2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.” (art. 3 ust 2).

Czym są prawa człowieka?

Prawa człowieka (według Wiktora Osiatyńskiego) to powszechne prawa moralne o charakterze państwowym, przynależne każdej jednostce w jej kontaktach z państwem. 

Pojęcie praw człowieka opiera się na trzech tezach: 

– każda władza jest ograniczona; 

– każda jednostka posiada strefę autonomii, do której nie ma dostępu żadna władza;

 – każda jednostka może domagać się od państwa ochrony jej praw.

Podstawą praw człowieka jest pierwotna wobec państwa godność, wolność i prawo do życia każdej istoty ludzkiej. Ze względu na te wartości prawa człowieka mają charakter:
– przyrodzony (przysługują każdej osobie z racji urodzenia, a nie nadania),
– niezbywalny (człowiek nie może zrzec się swoich praw),
– powszechny (przysługujące każdemu człowiekowi, niezależnie od wyznania, koloru skóry, płci, przynależności państwowej).

Są to  to prawa podstawowe, czyli najważniejsze z punktu widzenia państwa i obywateli, niezbędne do zagwarantowania innych praw obywatelskich. Stanowią minimum uprawnień, przysługujących każdej jednostce ludzkiej, bez których nie mogłaby ona korzystać z innych praw i przywilejów wiążących się z życiem w społeczeństwie.

Rodzaje praw człowieka: 

Osobiste – zapewniają jednostce prawo do życia, posiadania własnych poglądów i religii,

Obywatelskie – zapewniają jednostce przysługujące jej prawa, które zostały przyjęte przez państwo, w którym dana jednostka żyje.

Polityczne – gwarantują jednostce prawo do udziału w głosowaniu, a także kandydowaniu, wyrażaniu swoich poglądów poprzez manifestacje i wiece oraz składanie petycji, skarg i wniosków.

Socjalne – zapewniają prawo do nauki, ochrony zdrowia, pomocy socjalnej, zabezpieczenia zdrowia i życia.

Ekonomiczne – gwarantują jednostce prawo do posiadania własnej własności, dziedziczenia oraz prawo do pracy.

Kulturalne – zapewniają prawo do korzystania z dóbr kultury, wolność twórczości artystycznej i jej prezentowania.

Prawa człowieka I generacji zostały zdefiniowane i zapisane przez ONZ w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. Są to tzw. prawa podstawowe (fundamentalne). Przysługują każdemu człowiekowi i są niezależne od ustroju politycznego obowiązującego w państwie. Do praw I generacji zalicza się: prawo do życia, bierne i czynne prawo wyborcze, prawo zrzeszania się, prawo do wyrażania swoich opinii, skarg na organy państwa, prawo do udziału w życiu publicznym, prawo do wolności osobistej, prawo do wolności wyznania, prawo do wolności sumienia, prawo do wolności myśli, prawo do wolności wyrażania poglądów, prawo do wolności od tortur, prawo równość każdego wobec prawa, prawo do osobowości prawnej, prawo do rzetelnego procesu sądowego, prawo do tajemnicy korespondencji, prawo do swobodnego przemieszczania się.

Do praw człowieka II generacji zalicza się prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne. Gwarantują one jednostce bezpieczeństwo socjalne. Zostały zapisane w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1966 r. Prawa człowieka II generacji gwarantują: prawo do pracy, prawo do wynagrodzenia, prawo do świadczeń socjalnych, prawo do ubezpieczeń zdrowotnych, prawo do wypoczynku, prawo do ochrony zdrowia, prawo do edukacji, prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Prawa człowieka III generacji stanowią prawa solidarnościowe. Odnoszą się do zasad i praw przysługujących zbiorowościom, a nie tylko jednostkom. Do praw człowieka III generacji należą: prawo do pokoju, prawo do wolnego życia, prawo do demokracji, prawo do pomocy humanitarnej, prawo do własnej tożsamości, prawo do praw etnicznych, w tym religijnych.