Statut

STATUT

FUNDACJI TWÓRCZY,AKTYWNI („TAk”)

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja pod nazwą „TWÓRCZY, AKTYWNI” („TAk”), zwana dalej Fundacją, ustanowiona
  przez Jacka Wysmałka, zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mariusza Wróblewskiego w kancelarii notarialnej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270,
  w dniu 28 lutego 2006 działa na podstawie przepisów prawa polskiego ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami)
  oraz niniejszego statutu.

 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2.

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3.

 1. Siedzibą Fundacji jest Zgierz.

 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 3. Właściwym ministrem jest minister do spraw oświaty.

§ 4.

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
 1. Fundacja może tworzyć oddziały, filie.

§ 5.

 1. Fundacja może używać skrótu swej nazwy:TAk; wyróżniającego ją znaku graficznego, a dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 2. Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem: FUNDACJA TWÓRCZY,AKTYWNI (TAk) w Zgierzu.
 3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
  i wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6.

Cele Fundacji to:

 1. Prowadzenie działalności oświatowej i kulturalnej.

 2. Wyrównywanie szans edukacyjnych.

 3. Podnoszenie poziomu i efektywności nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzącego
  do wszechstronnego rozwoju osobowości.
 4. Tworzenie warunków do rozwoju kulturalnego, oświatowego i socjalnego różnym grupom dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym pochodzącym ze środowisk wiejskich, niepełnosprawnym, uzależnionym, bezrobotnym) z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb i dysfunkcji.

 5. Pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, oświatowej, kulturalnej i gospodarczej lokalnej oraz regionalnej.
 6. Wspomaganie rozwoju demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego.

 7. Działanie na rzecz pokoju, tolerancji i praw człowieka.

 8. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu.

 9. Szerzenie świadomości europejskiej, wiedzy o Europie i programach europejskich
  oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej, służącej budowaniu społeczeństwa otwartego zgodnie z zasadami tolerancji kulturowej i demokracji.

 10. Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych, szczególnie dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych.

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. Opracowywanie, propagowanie i wdrażanie alternatywnych metod, projektów, programów edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych, pobudzających aspiracje twórcze i poznawcze.

 2. Organizację konferencji, warsztatów, seminariów, wizyt studyjnych, szkoleń i kursów.

 3. Organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, w tym także
  konkursów, olimpiady pamięci.

 4. Działalność wydawniczą.

 5. Pomoc finansową i rzeczową oraz promocję twórczości i działalności dzieci, młodzieży i dorosłych.

 6. Prowadzenie i zakładanie funduszy stypendialnych.

 7. Wspieranie organizacyjne, doradcze, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność
  w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży, wyrównywania szans edukacyjnych, kultury i ochrony środowiska oraz dziedzictwa kulturowego, ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości.

 8. Przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym opracowującym
  i uczestniczącym w programach zbieżnych z celami Fundacji.

 9. Prowadzenie placówek oświatowych.

 10. Organizowanie różnych form wypoczynku i spędzania czasu wolnego.

 11. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym
  jak i międzynarodowym, jeśli ich działalność jest zbieżna z misją Fundacji oraz przy pomocy których misja Fundacji może być realizowana.

    1. Współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, organami administracji państwowej, samorządowej, społecznościami lokalnymi nakierowaną na aktywizację działalności obywatelskiej
     i rozbudzanie zainteresowania sprawami publicznymi, w szczególności dotyczącymi oświaty, wychowania i kultury. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.


Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego

§ 8.

 1. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Fundacja może prowadzić również działalność odpłatną w zakresie: prowadzenia szkoleń, warsztatów, doradztwa, sprzedaży opracowanych wydawnictw.
 3. Dochody osiągane z działalności przeznaczone będą wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10.

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów;

 2. dotacji i subwencji oraz grantów;

 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

 4. dochodów z majątku Fundacji.

§ 11.

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
  na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia Zarząd Fundacji decyduje i składa oświadczenia, które są wymagane przepisami prawa.

 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
  z dobrodziejstwem inwentarza.

 4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 5. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”;

 2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji
  lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

 3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji
  lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych;

 4. zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

Władze Fundacji

§ 12.

 1. Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji

 2. Zarząd Fundacji

 1. Członkowie Rady Fundacji:

 1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej:

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia
3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz.306, z późniejszymi zmianami);

 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia z uwzględnieniem obowiązującego prawa.

Rada Fundacji

§ 13.

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

 2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków wybieranych na 4 lata.

 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator, który powołuje pozostałych członków pierwszego składu Rady.

 4. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie
  go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.

 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje
  i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 14.

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu
  lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego. Tylko uchwały dotyczące powołania lub odwołania członków Zarządu muszą być podejmowane jednomyślnie.

 4. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji; ich udział ma charakter doradczy.

 5. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 15.

1. Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu;

 2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
  regulaminu pracy;

 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;

 4. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;

 5. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;

 6. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;

 7. nadzór nad działalnością Fundacji;

 8. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją
  lub o likwidacji Fundacji;

 9. zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych Zarządu Fundacji.

§ 16.

1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;

 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji (w tym celu może również powołać biegłego rewidenta, audytora).

Zarząd Fundacji

§ 17.

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób (Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza) powoływanych
  na czteroletnią kadencję.

 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 3. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołuje Fundator, kolejne – Rada Fundacji.

 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zarządu.

 6. Uzupełnienie składu Zarządu nastepuje w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez członków Rady.

§ 18.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

 2. uchwalanie regulaminów;

 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

 4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;

 5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów;

 6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

 7. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji;

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
  do zadań Fundacji.

 4. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób reprezentacji

§ 19.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

Zmiana Statutu

§ 20.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji.

Połączenie z inną fundacją.

§ 21.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22.

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają
w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 23.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 24.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 25.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.