Fundacja

Fundacja powstała w kwietniu 2006 roku na bazie grupy nauczycieli upowszechniających od kilkunastu lat w regionie łódzkim formy edukacji pozaszkolnej, wspomagające uczenie się i rozwijające pamięć oraz kreatywność. Wcześniej osoby związane obecnie z fundacją realizowały m.in. międzyszkolne projekty, których celem było wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej i miejskiej: „Bliżej mediów” (program „Równać Szanse – Szkoły Aktywne”; PFDiM), „Szeroki gościniec” (program „Janko Muzykant”, VI edycja, MEN), regionalne olimpiady w zapamiętywaniu.

Celem fundacji „Twórczy, Aktywni” jest wyrównywanie szans edukacyjnych; działalność oświatowa i kulturalna; tworzenie warunków do rozwoju kulturalnego, oświatowego i socjalnego różnym grupom dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym pochodzącym ze środowisk wiejskich, niepełnosprawnym, uzależnionym, bezrobotnym) z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb i dysfunkcji; podnoszenie poziomu i efektywności nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzącego do wszechstronnego rozwoju osobowości, pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, oświatowej, kulturalnej i gospodarczej lokalnej oraz regionalnej; ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych, szczególnie dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych.

Służy temu opracowywanie i wdrażanie alternatywnych metod, projektów, programów edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych, pobudzających aspiracje twórcze i poznawcze; wspieranie organizacyjne, doradcze, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie: edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży, wyrównywania szans edukacyjnych, kultury i ochrony środowiska oraz dziedzictwa kulturowego, ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości.

Cele fundacji „Twórczy, Aktywni” („TAk”) to:   

 • Prowadzenie działalności oświatowej i kulturalnej.
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych.
 • Podnoszenie poziomu i efektywności nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzącego do wszechstronnego rozwoju osobowości.
 • Tworzenie warunków do rozwoju kulturalnego, oświatowego i socjalnego różnym grupom dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym pochodzącym ze środowisk wiejskich, niepełnosprawnym, uzależnionym, bezrobotnym) z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb i dysfunkcji.
 • Pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, oświatowej, kulturalnej i gospodarczej lokalnej oraz regionalnej.
 • Wspomaganie rozwoju demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego.
 • Działanie na rzecz pokoju, tolerancji i praw człowieka.
 • Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu.
 • Szerzenie świadomości europejskiej, wiedzy o Europie i programach europejskich oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej, służącej budowaniu społeczeństwa otwartego zgodnie z zasadami tolerancji kulturowej i demokracji.
 • Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych, szczególnie dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych.

Fundacja realizuje swoje cele przez: 

 • Opracowywanie, propagowanie i wdrażanie alternatywnych metod, projektów, programów edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych, pobudzających aspiracje twórcze i poznawcze.
 • Organizację konferencji, warsztatów, seminariów, wizyt studyjnych, szkoleń i kursów.
 • Organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, w tym także konkursów, olimpiady pamięci.
 • Działalność wydawniczą.
 • Pomoc finansową i rzeczową oraz promocję twórczości i działalności dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Prowadzenie i zakładanie funduszy stypendialnych.
 • Wspieranie organizacyjne, doradcze, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży, wyrównywania szans edukacyjnych, kultury i ochrony środowiska oraz dziedzictwa kulturowego, ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości.
 • Przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym opracowującym i uczestniczącym w programach zbieżnych z celami Fundacji.
 • Prowadzenie placówek oświatowych.
 • Organizowanie różnych form wypoczynku i spędzania czasu wolnego.
 • Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym, jeśli ich działalność jest zbieżna z misją Fundacji oraz przy pomocy których misja Fundacji może być realizowana.
 • Współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, organami administracji państwowej, samorządowej, społecznościami lokalnymi nakierowaną na aktywizację działalności obywatelskiej i rozbudzanie zainteresowania sprawami publicznymi, w szczególności dotycącymi oświaty, wychowania i kultury. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.